Regulamin

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym

GoyaArt.com.pl

Definicje

– Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo

reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.

– Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o

Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

– Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą

prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową.

– Sprzedawca/Sprzedający: PROJEKT Sp. z o.o.  81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 19/5 .

– Towar – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za

zapłatą Ceny.

– Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów lub usług zawarta pomiędzy sklepem

internetowym Goya Art , a klientem/konsumentem bądź przedsiębiorcą.

– Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza

kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży

1. Właścicielem sklepu jest firma: PROJEKT sp.z o.o.  ul.10 Lutego 19/5 81-364 Gdynia

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej i mieści się pod adresem

internetowym: goyaart.com.pl

2. Firma wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego i posiada numer KRS 0000654568 ,  NIP: 586 – 231 – 30 – 99 , REGON: 366152887

3.Kontakt:

PROJEKT Sp.z o.o.  81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 19/5

adres email: goya@goyaart.com.pl

4. Polityka prywatności:

– dane osobowe i adresowe podawane przy składaniu zamówienia są przechowywane i

przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówień,

– zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy danych zgodnie z ustawą „O ochronie danych

osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997r. i nieudostępniania ich osobom trzecim,

– administratorem danych osobowych klientów jest firma PROJEKT sp. z o.o.

– każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany i aktualizacji, lub

usunięcia.

5. Składanie zamówień:

– Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

– W celu dokonania zakupu Kupujący powinien zarejestrować się na stronie goyaart.com.pl i

następnie złożyć zamówienie. Zamówienie można również składać bez konieczności rejestracji

jako stały klient.

– W celu dokonania zamówienia Klient powinien dodać produkty, które zamierza zamówić do

koszyka, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami, na kolejnych

podstronach.

– Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma droga elektroniczną potwierdzenie złożenia

zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem a Kupującym)

– Następnie Kupujący dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów,

– W terminie 3-5 dni Sprzedający wysyła towar do Kupującego, zwykle następuje to w 1 dniu po

zaksięgowaniu płatności na koncie.

– Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

– Treść strony internetowej goyaart.com.pl

( w szczególności ceny i opisy) i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako

zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą

ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów. Charakter wiążący – na

potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia

przez Sprzedającego.

6. Ceny:

– ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym właściwe

stawki podatku VAT.

7. Zwrot towaru i anulacja zamówienia:

– Zgodnie z ustawą kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Kupujący ma prawo odstąpić od

niniejszej umowy w terminie 14 dni, od dnia odebrania przesyłki, bez podania jakiejkolwiek

przyczyny.

– Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy poinformować nas o swojej decyzji w

drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając go pisemnie na adres : PROJEKT Sp. z o.o.  ul. 10 Lutego 19/5 81-364 Gdynia, lub drogą elektroniczną na adres: goya@goyaart.com.pl

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to

obowiązkowe.

– Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Kupujący odeśle

zwracany towar przed upływem tego terminu. Należy go przesłać przesyłką rejestrowaną na

adres: PROJEKT Sp. z o.o.  ul. 10 Lutego 19/5 81-364 Gdynia. Koszt zwrotu ponosi klient.

– W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych

sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że

wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą

Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem należności.

– Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Kupujący odpowiada za zmniejszenie

wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

– Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w której przedmiotem

świadczenia jest rzecz wyprodukowana na indywidualne zamówienie i według specyfikacji

klienta.

8. Reklamacje i gwarancje (Rękojmia)

– Miejsce i sposób złożenia reklamacji:

drogą elektroniczną: goya@goyaart.com.pl

lub pisemnie: PROJEKT Sp. z o.o. ul. 10 Lutego 19/5 81-364 Gdynia

– Kupujący, który nabył towar i stwierdził, iż produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) ma

prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z treścią umowy, nieodpłatnej naprawy bądź

wymiany na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych

kosztów. Dodatkowo Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu

od Umowy Sprzedaży.

– Kupujący ma prawo zawiadomić sprzedawcę o wadliwości towaru w terminie 12 miesięcy od

stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Po upływie tego terminu, traci przyznane ustawowo

uprawnienia. Aby termin został zachowany należy wysłać zawiadomienie przed jego upływem.

– Okres szczególnej ochrony kupującego wynosi 12 miesięcy, a wszystkie wady, które ujawnią się

w tym czasie, są uznawane za istniejące już w momencie zakupu.

– Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed

upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

– Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu

rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

– Koszt wymiany lub naprawy towaru ponosi sprzedawca.

– Czas realizacji reklamacji wynosi 14 dni od jej złożenia przez klienta. W przeciwnym wypadku

uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

– Okres odpowiedzialności przedsiębiorcy za sprzedany towar wynosi 24 miesiące

– W przypadku, gdy wada towaru stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny

Sprzedawcy usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy

gwarancyjnej.

– W przypadku, gdy wada towaru jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione

względami ekonomicznymi lub też mogłoby spowodować znaczne obniżenie jakości wyrobu,

wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi według wyboru Sprzedawcy . W pierwszej

kolejności poprzez wymianę wyrobu na nowy wolny od wad , bądź poprzez odstąpienie od

umowy.

– Sprzedawca zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie zakupionego

towaru pod warunkiem prawidłowego używania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz

zachowania zasad prawidłowej konserwacji i używania, wynikających z instrukcji obsługi

dołączonej do towaru.

– Na podstawie niniejszej gwarancji, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady jawne

towaru, tj. takie, o których istnieniu Kupujący wiedział w chwili zakupu.

9. Płatności:

– Formy płatności:

– płatności można dokonać przelewem na nasze konto BZWBK  86 1090 1102 0000 0001 3384 6333

– przy płatnościach zagranicznych przelewem na nasze konto:

PL86109011020000000133846333
SWIFT – WBKPPLPP

– płatności za pośrednictwem PayPal: projekt.spolka@gmail.com

– gotówką w przypadku osobistego odbioru zamówionego towaru

– Termin płatności:

– płatności należy dokonać w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty

zamówienie zostanie anulowane.

10. Wysyłka towarów

– wysyłka towarów odbywa się na adres wskazany przez kupującego w trakcie składania

zamówienia,

– zamówienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką rejestrowaną, lub na

specjalne życzenie kupującego, kurierem w terminie od 3 do 5 dni roboczych od dnia wpływu

należności na nasz rachunek bankowy,

– wraz z towarem wysyłany jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura

– sprzedający odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do

momentu dostarczenia go do klienta

11. Koszty wysyłki:

– na terenie Polski koszty ponosi kupujący i dla przesyłek pocztowych wynosi 9,50 PLN,

– na terenie Polski koszty ponosi kupujący i dla przesyłek kurierskich wynosi 18 PLN, bez

względu na ilość sztuk w opakowaniu,

– w przypadku przesyłek zagranicznych poza UE koszty ponosi kupujący, koszty te są

uzależnione od wagi wysyłanych przedmiotów i ustalane są indywidualnie dla każdego

zamówienia,

– w przypadku pocztowych przesyłek zagranicznych do krajów UE koszty ponosi Kupujący i

wynoszą 18 PLN .

Płatności i Koszty wysyłki

Płatności:

– Formy płatności:

– płatności można dokonać przelewem na nasze konto BZWBK  86 1090 1102 0000 0001 3384 6333

– przy płatnościach zagranicznych przelewem na nasze konto:

PL86109011020000000133846333  SWIFT – WBKPPLPP

– płatności za pośrednictwem PayPal: projekt.spolka@gmail.com

– osobiście przy odbiorze w biurze firmy

– Termin płatności:

– płatności należy dokonać w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty

zamówienie zostanie anulowane.

Wysyłka towarów

– wysyłka towarów odbywa się na adres wskazany przez kupującego w trakcie składania

zamówienia,

– zamówienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką rejestrowaną, lub na

specjalne życzenie kupującego, kurierem w terminie od 3 do 5 dni roboczych od dnia wpływu

należności na nasz rachunek bankowy,

– wraz z towarem wysyłany jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura

– sprzedający odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do

momentu dostarczenia go do klienta

Warunki zwrotu i anulowania

Zasady zwrotu i anulacji

1. Nie odpowiadamy za uszkodzenia mechaniczne towaru wynikające z winy Poczty

Polskiej lub firmy kurierskiej. Produkty są przez nas odpowiednio pakowane i

zabezpieczane.

2. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

3. W przypadku, gdy otrzymany towar nie spełni Państwa oczekiwań, prosimy o

kontakt w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki na adres mailowy

goya@goyaart.com.pl .

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy poinformować nas o

swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając go pisemnie na

adres : PROJEKT Sp. z o.o. ul. 10 Lutego 19/5 81-364 Gdynia , lub drogą elektroniczną na adres:

goya@goyaart.com.pl

5. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że nie nosi śladów używania, nie posiada

żadnych dodatkowych wad oprócz tych, które stanowią podstawę do reklamacji i

zostanie zwrócony wraz z oryginalnym opakowaniem.

6. Ze względu na unikatowy charakter produktów i wykonanie ich w pojedynczych

egzemplarzach nie jest możliwa zamiana na taki sam produkt nie posiadający wad.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w której

przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana na indywidualne zamówienie i

według specyfikacji klienta.

8. Zwracamy kwotę w wysokości wartości produktu oraz kosztu przesyłki przelewem

na podane przez klienta konto po otrzymaniu zwrotu towaru. Koszt odesłania

przesyłki do sklepu ponosi kupujący.

9. W przypadku zwrotu mile widziane jest dołączenie do zwróconego towaru

paragonu, jego kopii lub innego dowodu zakupu wskazującego, że towar został

zakupiony przez stronę goyaart.com.pl np. potwierdzenia przelewu.